Bilgilendirme: Ekonomi Dili

Değerli okurlarımız, bildiğiniz üzere ekonomi günlük yaşantımız içerisinde sürekli olarak var olan bir olgudur.
Günlük ihtiyaçlar ya da gelecek planlamaları dışında televizyon kanallarında ya da bazı haber sitelerinde ekonomiye dair konuşmalara da denk geliriz. Ekonomiye dair bazı ‘’büyük düşünürlerimiz’’ konuşmalarına sürekli terim anlamlar ekleyerek basitleştirecekleri birçok olayı zorlaştırırlar. Sanırım izleyen ya da okuyan herkesin ekonomi derslerini aldıklarını düşünüyorlar.
Bu yazımızda amacımız, bahsettiğimiz programları açtığınız zamanlarda ya da ekonomi haberlerini okuduğunuzda neler söylenmek istendiğini daha iyi şekilde kavramanız olacaktır.
Sizler için en çok kullanılan kelimeleri derlemeye çalıştık ve bu kelimeleri kısa kısa tanımlar ile açıklayacağız. Birkaç yazı olarak bunları sizlere sunacağız.

Bu defa yazı sonunda değil öncesinde önerimizi yapacağız. Daha detaylı araştırma yapmak isteyenler için  ‘’Ansiklopedik Ekonomi Terimleri Sözlüğü’’ almalarını önerebiliriz.

En fazla kullanılan kelimelere göz atıyoruz.

Parite nedir?

-Bir ülkenin parası esas alınarak diğer ülke parasının bu esas alınan ülke parası karşısındaki değeridir.

Kur farkı nedir?

-Dövizin değişik kurlardan ulusal paraya çevrilmesi sonucu ortaya çıkan pozitif ya da negatif farklardır.

Kur riski nedir?

-Gelecekte döviz kurunun değerinde yaşanabilecek dalgalanmalar sonucunda varlıklar ya da yükümlülüklerde meydana gelebilecek değişikliklerden zarar edilmesi ihtimalini ifade etmektedir.

Arbitraj(Kârcılık) nedir?

-Arbitraj, bir menkul kıymetin, bir dövizin ya da malın bir piyasadan alınıp diğer bir piyasada satılarak kıymetler birbirleriyle değiştirilerek risksiz bir şekilde kâr edilme işlemidir.

Menkul kıymetler nedir?

-Ortaklık ya da alacaklılık sağlayan belirli bir meblağı temsil eden,yatırım aracı olarak kullanılan dönemsel gelir getiren, misli nitelikte seri halde çıkarılan,ibareleri aynı olan ve koşulları kurulca belirlenen kıymetli evraktır.

Portföy nedir?

-Bir yatırımcının sahip olduğu menkul kıymetlerin tümüdür.

Açık pazar nedir?

-Alım-satım işlemlerine dış müdahalelerle herhangi bir sınırlamanın getirilmediği piyasadır.

Açık kredi nedir?

-Bankaların herhangi bir güvence aramaksızın açtığıı kredilerdir. Burada güven unsuru, kişilerin ve firmaların ticari itibarlarıdır.

Çekirdek enflasyon nedir?

-Tüketici, üretici ve toptan eşya fiyat endeksleri gibi genel kullanıma açık mal ve hizmet sepetlerinden oluşan enflasyon endekslerinin temel enflasyonist eğilimleri tam olarak yansıtmadığı varsayımı ile, bazı mal gruplarıyla fiyat değişmelerine yol açan bir takım unsurların enflasyon endeksinden çıkarılması sonucu ulaşılan bir enflasyon tanımıdır.

Bilanço nedir?

-Alacak ve borçları saptayan çizelge. Bir şirketin bilançosu o şirketin mali durumunu gösterir.

Birincil Piyasa nedir?

-İlk ihraçların yapıldığı piyasadır. Bir yatırım aracının örneğin bir menkul kıymetin ilk defa piyasaya sürülmesi(satılması) birincil piyasa işlemidir. Benzer şekilde, devlet iç borçlanma senetlerinin, Hazine Müsteşarlığı tarafından ihale yöntemiyle satımı da birincil piyasa işlemidir. Bu senetlerin daha sonra yatırımcılar arasındaki alım-satımları ise ikincil piyasa olarak adlandırılan piyasalarda gerçekleşmektedir.

Para ekonomisi nedir?

-Değişim aracı olarak paranın kullanıldığı ekonomidir.

Para piyasası nedir?

-Kısa vadeli (Uluslar arası piyasalar için 90 gün ve daha az)  yüksek likitideye sahip finansal enstürmanların işlem gördüğü piyasalardır.

Para talebi nedir?

-Bir ülkede belirli bir dönemde kişilerin ekonomik varlıklarını para olarak ellerinde bulundurma istekleridir.

Para arzı nedir?

-Merkez bankası tarafından ekonominin genel gereksinimlerine göre dolaşıma çıkarılan para.

Rayiç değer nedir?

-Bir malın belli bir zaman ve yerde yerleşmiş olan alım satımına esas alınan değeri.

Faiz dışı bütçe dengesi nedir?

-Bütçeden gerçekleştirilen faiz ödemeleri hariç tutularak ulaşılan bütçe dengesi.

Mevduat nedir?

-Belirli bir dönem için geri ödemek koşuluyla belirli bir bedel karşılığında mevduat sahibi kişilerce bankalara tevdi edilen para.

Mükellef nedir?

-Payına düşen vergi yükünü ödemeye mecbur olan gerçek ya da tüzel kişi.

Faaliyet hacmi nedir?

-Belirli bir dönem zarfındaki işletme faaliyetlerinin niceliğini ifade etmek için kullanır.
Devam edecek…