İsrail’in Arz-ı Mevud’u-4

Judaica, “Yahudiler” veya “Yahudilikle ilgili olan” anlamına gelen bir kavramdır. Yahudiler tarafından hazırlanmış Judaica ansiklopedisi şu bilgilere yer vermektedir:

“Musul şehrinde yaşamış olan Haham Ben Nathanel Barzani Halevi hakkındaki bilgiler sınırlıdır. Nathanel Barzani Musul’a yerleşmiş ve bu bölgedeki Talmud eserlerini ve İbrani diline ait eserleri geniş bir kütüphanede toplamıştır.1 Bu eserler ve yazma kitapları, yine Haham olan oğlu Samuel Barzani’ye miras bırakmıştır. 1560-1630 yılları arasında yaşayan oğul, Kürdistanlı2 Kabalist Haham Samuel Barzani Ben Nathanel dönemin ünlü kabalistlerindendir. Bu aile Barzani3 ismini ise yaşadığı bölgenin adından almıştır. Barzani ailesi Barazan bölgesinde ve Musul’da Yeşiva okulunu kurdu. Barazani ailesinin diğer diğer Kabalist hahamları Musul’da ve diğer Kürt şehirlerinde yaşamışlardı. Kürdistan bölgesinin en seçkin ve hahamlar yetiştiren ailelerindendi. Samuel Barzani Kabalist’ti ve Kabala’ya dair pek çok kitap yazmıştı. Bu kitapların bilinenleri ise Avnei Zikkaron, Sefer Haıyyun, Sefer Derashot ve Sefer Haruzot isimli eserleriydi.”

Nathanel oğlu Samuel Barzani’nin kızı Asenath Barzani de Talmud, Tora ve Kabala uzmanıydı. Bu uzmanlığı sayesinde ün yapmış; Yeşiva okulunda öğretmenlik yapan kocasının ölümünden sonra başöğretmen ilan edilmişti. Yaşadığı sırada mı, kendisinden 100 yıl sonra mı olduğu konusunda ihtilaf bulunsa da kendisi aynı zamanda ilk kadın Haham’dır.4 Asenath aynı zamanda iyi bir şair ve İbrani dil bilgini idi.

1881-1883 yıllarında yapılan nüfus sayımına göre;

Musul’da 692,

Erbil’de 620,

Zaho’da 543,

Duhok’da 496’da,

Kerkük’te 441,

Revandüz’de 359,

Akra’da 283,

Süleymaniye’de 218 Yahudi yaşamakta idi.

1895 yılında yapılan nüfus sayımına göre;

Musul’da 2388,

Kerkük’te 1854,

Süleymaniye’de 433 Yahudi yaşamakta idi.

1906 yılında yapılan nüfus sayımına göre ise,

Musul’da 2830,

Kerkük’te 1758,

Süleymaniye’de 336 Yahudi yaşamakta idi.

Kürt Yahudilere ve Hahamlara dair varlığın bir başka delili de 1895 tarihli bir Osmanlı belgesidir. Orada da Haham Salum Barzani’ye dair bilgiler mevcuttur:

“Kürtlerin Yahudi Hahamlarından, Musul’da bulunan ‘Haham Salum Barzan’ 1855 senesinde, bir Müslüman’a hakaret etmesi üzerine açılan Hukuki dava sonucu, adı geçen Kürt Haham’ın önce Dersaadet’e, oradan da Selanik’e uzaklaştırılmasına karar verilmiş ise de, İstanbul Hahambaşı’ndan gelen bir istirham dilekçesinde, adı geçen Haham’ın Selanik havzasından rahatsız olduğu, uyum sıkıntısı çektiğini ve Musul’da kalan çocuklarının perişan olduklarını, bu yüzden adı geçen Haham’ın ailesi ile birlikte Selanik yerine Kuds-i Şerif’e nef edilmesi talebi, Musul Meclis-i Vala tarafından kabul edilmiştir.”

Barzanilerin Türkmen ve Arap çemberinde kalmalarına karşın bu denli saldırgan ve ilkel bir tutum sergilemelerinin yegane sebebi siyonist bağlantılarıdır. Siyonistlere ait Lehi Yahudi Örgütü’nün ünlü liderlerinden olan Moşe Barzani, Irak’tan Kudüs’e göç etmiş bir Kürt Yahudi idi.

1969 yılında Kerkük rafinerilerinin bombalanarak kullanılamaz hale getirilmesinde hiç şüphesiz Molla Mustafa Barzani bir numaralı rol üstlenmiş; 1967’de İsrail Savunma Bakanı Moşe Dayan’la görüşmeye gittiğinde ona bir Kürt hançeri hediye ederken Kerkük rafinerilerinin planlarını teslim etmiştir. Molla Mustafa Barzani 1967’den itibaren sık sık İsrail’e gitmiş ve her defasında burada kendisi gibi Kürtçe konuşan Haham David Gabay’ın evinde kalmıştır.5 CIA’nın raporlarına göre de MOSSAD şefi Zvi Zamir bizzat Kuzey Irak’a giderek iade-i ziyarette bulunmuş, Kuzey Irak’taki sabotaj ve bombalamaların dozunun arttırılmasını istemiştir. Meir Amit6 de MOSSAD Başkanlığı görevinde iken Kuzey Irak’a gelmiş ve silah da dahil her türlü yardım sözünü vermişti.

Ayrıca 1973 yılında Mısır ve Suriye İsrail’deki Yom Kippur’u7 fırsat bilerek saldırıya geçmiş ve “Yom Kippur” olarak adlandırılan Arap-İsrail savaşı çıkmıştı. Bu savaş sırasında Molla Mustafa Barzani de Yahudi dostlarına hizmet etmekten çekinmemiş, MOSSAD’ın isteği üzerine Irak’taki petrol kuyularını bombalatmıştı.

İsrail eski Savunma Bakanı İshak Morhehay, Zaho doğumlu bir Kürt Yahudisidir.8 İsrail’in 16.Genelkurmay Başkanı ve eski Savunma Bakanı Şaul Mofaz da Tahran doğumlu bir Kürt Yahudisidir.9

Yazısı dizisinin “Barzaniler ve Kürt Yahudileri” konulu bölümü elbette burada bitmiyor. Devam edeceğiz.

 MOSSAD Şefi Haim Levakov

Savunma Bakanı Moshe Dayan ve Molla Barzani

Siyonist Moşe Barazani için bastırılmış bir pul.

MOSSAD Şefi Zvi Zamir’le.

1Bu kütüphane kimi kaynaklarda bölgenin en zengin kitaplığı olarak anlatılmaktadır.

2Kürdistan’dan kasıt, İran-Irak coğrafyası boyunca uzanan Zağros dağlarıdır. Burası Kürtlerin esas vatanıdır.

3Kuzeybatı İran dillerinde Barzan “mahalle” demektir.

4Unvanı “Tanna’it”

5 Yale Üniversitesi profesörlerinden Yona Sabar da Barzanilerin Yahudi köküne dair araştırma yapmıştır, ki kendisi de Kürtçe konuşan bir Yahudidir.

6Bu isim ve soyisim de incelenmeye değerdir. “Meir” (Mir? Mehir?), “Amit” (Amid? Amed?)

7Yahudiler için en kutsal gün. 29 Eylül Cuma akşamı başlar, 30 Eylül Cumartesi akşamı biter. Bu günde Yahudiler kefaret ve tövbe ayinleri düzenler.

8“Kürt Yahudisi”, “Türk Yahudisi”, “Ermeni Yahudisi” gibi kavramlar, bu milletlerin coğrafyasında yaşayan Yahudileri ifade etmekte kullanılır.

9Salim Meriç, “Kürt Yahudileri ve Barzaniler” makalesinden alıntılanmıştır.