Türkçü Turancılar Derneği / Dernek Bildirisi

dernek-logo

Madde1 – Derneğin merkezi Bursa’dır. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Turancılar Derneği’nin hiçbir siyasi partiyle ve siyasetle ilgisi yoktur.  Derneğin amblemi, Türkçü yayınlarda 1931 yılından itibaren kullanılmaya başlanan, aylı kurt tabir edilen, profilden görülen siyah bir kurt ve kırmızı hilal resmidir.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı
Madde2 –  Dernek,
a- Bütün Türkçüler arasında Türklük şuurunu işleyip, Türklük sevgisinin sonsuz derecede kuvvetlenmesine çalışmak.

b – Kendi üyelerini her şeyin üstünde Tanrıya, Türklüğe ve vatanına bağlı olan; Türk’ün tarihini, tarihî yurdunu, dilini, kültürünü, soyunu ve milli mukaddesatını bilerek seven; milletine karşı her alanda görevini eksiksiz yapan, örnek Türkçüler olarak yetiştirmeye çalışmak.

c – Türk toplumu içinde hürriyetin korunması, gelişmesi ve kökleşmesi için çalışmak; her türlü haksızlıkla uğraşmayı vazife bilmek; milletin içindeki bütün şahısların ve zümrelerin birbirini sevmesi için elinden geleni yapmak.

ç – Türk kültür, ahlâk, zevk ve geleneklerine uygun çağdaş bir yaşayışın toplum içinde yayılmasına çalışmak.

d – Türk kültürüne ve millî menfaatlere zarar verecek fikir ve davranışlara karşı mücadeleyi ve Türkçülüğü her türlü sataşmaya karşı korumayı vazife saymak.

e – Toplum içinde dayanışmanın gelişmesi, sevgi ve acıma duygularının güçlenmesi için çalışıp her Türkün acısına ortak olmak.

f – Türklüğe ait her türlü bilginin toplanıp yayılmasını sağlamak.

g – Yurttaki bütün milliyetçi davranışlara destek olmak; Türklük için faydalı her teşebbüse yardım etmek; milliyetçiliğe faydalı bir iş için özel bir dernek veya iktisadî bir kurum gerektiğinde bunlara önayak olmak.

ğ – Türk milletinin eşsiz tarihî görevleri için üyelerini tam bir ülkü havası içinde her yönden hazırlamayı ve yetiştirmeyi baş görev saymak amacı ile kurulmuştur.

 Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3 – 
a- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

b- Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

c- Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

ç- Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

d- Derneğin şube sayısı üçten fazla olduğunda dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok otuz gün içinde bir yazıyla Genel Merkeze bildirilir.

e- Üyelik başvurusunda bulunan kimselerin isim listesi, başvuru yaptıkları yerleşkenin panosunda 1 ay süreyle teşhir edilir. Üye adayı hakkında bilgi ve fikir sahibi olanlar, bu ay boyunca bağlı bulundukları yerleşkenin yönetim kuruluna bu bilgilerini ve fikirlerini beyan edebilirler. Derneğin ve şubelerin yönetim kurulları, 30 gün içinde, üyelik başvurusunu reddetme hakkına sahiptir.

f- Türklüğe gönülden bağlı olan, ahlâkında pürüz bulunmayan, dernekteki birlik havasını bozmayacağına inanılan ve Türklük için karşılıksız çalışmak üzere derneğe başvuran 18 yaşını bitirmiş her Türk Derneğe üye olabilir.

g- Derneğe girmesine karar verilen üye adayı, ayın belirli gününde, başvuru yaptığı yerleşkede, aşağıdaki şekilde yemin ederek üye durumuna geçer :
(Ben, ……, Turancılar Derneğinin işlerinde doğruluktan ayrılmayacağıma, aldığım görevi eksiksiz yapacağıma, karşılık beklemeden yalnız Türklük için çalışacağıma, her yerde, her zaman Türklüğe elimden gelen hizmeti yapmaktan kaçınmayacağıma, Türkçüler arasında hiç bir sebeple ayrılık yaratmayacağıma, Tanrım, Türklüğüm ve şerefim üzerine and içerim.)

ğ-Verilen görevin kabul edilmesi esastır. Ancak üye, yapamayacağına inandığı işe itiraz edebilir. Kesin imkânsızlıklar dışında itiraz hakkının kullanılmaması bir şeref borcudur ve takdiri her üyenin vicdanına bırakılmıştır.

Yoruma kapalı.